Lemmikkieläinten ruokapakkausvaatimukset – mitä voin sanoa? - GA Pet Food Partners

Lemmikkieläinten ruokapakkausilmoitukset ovat välttämättömiä, kun haluat viestiä lemmikkieläinruoastasi asiakkaillesi

Miksi lemmikkieläinten ruokien pakkausta koskevat väitteet ovat tärkeitä?

Etiketit ovat tärkein viestintämuoto ostajien, rehualan toimijoiden ja täytäntöönpanoviranomaisten välillä. Etikettien ensisijaisena tarkoituksena on tarjota tuotteesta selkeää, tarkkaa ja rehellistä tietoa, joka voi helpottaa ostajan ostotoimintaa. Tuoteetiketit auttavat viestimään tuotteen ominaisuuksista ja antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä tietoisia valintoja tuotteen soveltuvuudesta. Tätä voidaan tukea väitteillä, jotka mahdollistavat lemmikkieläinten ruokien erottamisen. Ne voivat olla hyödyllinen markkinointityökalu elintarvikealan toimijoille. Ne voivat myös olla informatiivisia kuluttajille auttamaan heitä valitsemaan tuotteen monista saatavilla olevista vaihtoehdoista. Koiranomistajien ostotottumuksia koskeva tutkimus osoitti, että kohdennettua ravintoa koskevat väitteet resonoivat useimpien koiranomistajien keskuudessa (84.5 %) (Banton et al., 2021).

Ainesosista ja tuotteen ominaisuuksista on tullut kuluttajien keskeisiä painopisteitä (Nielsen, 2019). Tämä korreloi positiivisesti lemmikkiteollisuuden kasvavaan humanisoitumissuuntaukseen. Kuluttajat näkevät lemmikkinsä yhä enemmän perheenjäseninä ja ovat valmiita maksamaan enemmän lemmikkieläinten ruokaan ja lemmikkiin liittyviin tuotteisiin (Robeco, 2020). Useimmat lemmikkieläinten omistajat ilmoittivat pitävänsä terveellisen ruoan ostamista lemmikkilleen yhtä tärkeänä tai enemmän kuin itseään (Schleicher et al., 2019). Tämä viittaa siihen, että terveyteen tai toiminnallisiin ainesosiin liittyvät väitteet ovat tärkeä tekijä päätöksentekoprosessissa. Vahvan vaikutuksensa vuoksi vaateiden on oltava määräyksen mukaisia.

Mikä on väite?

Ihmisille tarkoitettuja elintarvikkeita koskevat väitteet määritellään asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 viestiksi tai esitykseksi, joka väittää, ehdottaa tai vihjaa, että elintarvikkeella on erityisiä ominaisuuksia. Väite ei sinänsä ole pakollinen yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaan, ja se voidaan esittää teksti-, kuva-, graafisessa tai symbolisessa muodossa. Nämä elementit ovat yhdenmukaisia ​​asetuksessa (EY) N:o 767/2009 vahvistettujen, lemmikkieläinten ruokaa koskevia väittämiä koskevien säännösten kanssa. Lemmikkieläinruoalla voi olla suora myönteinen vaikutus terveyteen lemmikin ravintotarpeiden täyttämisen lisäksi, ja tämä voi koskea sekä täysravintoa että täydentävää lemmikkieläinten ruokaa.

Lemmikkieläinten ruokien pakkauksissa ja etiketeissä esitetyt väitteet voivat kuulua kolmeen luokkaan; "yleinen" tai "innovatiivinen"; "sisältövaatimusten" perustelut riippuvat siitä, onko väite tehty reseptin tärkeimmistä vai vähäisemmistä osista

Toiminnallisten väitteiden perustelujen taso riippuu siitä, voidaanko väitettä pitää "yleisenä" vai "innovatiivisena". "Sisältövaatimusten" perustelu riippuu siitä, onko väite tehty reseptin tärkeimmistä vai vähäisemmistä osista. (FEDIAF, 2018). Toiminnallisen väitteen esittämiseksi on tarpeen osoittaa, että tuote edistää myönteistä vaikutusta. Myönteistä vaikutusta edistävää ainetta on myös oltava läsnä lemmikkieläinten ruoassa riittävä määrä, jotta väitetty vaikutus saadaan aikaan.

Yleiset väitteet:

• Vakiintunut ja tunnustettu tieto on jo olemassa
• Perustuu yleiseen tieteelliseen tietoon
• Teollisuudessa hyväksytään väitteet, esim. A-vitamiini, jotka auttavat ylläpitämään normaalia näköä.

Innovatiiviset väitteet:

• Ei ehkä ole vielä laajalti tunnustettu
• Perustelut voivat perustua julkaistuun/julkaisemattomaan tutkimukseen, omaan tutkimukseen tai yhdistelmään.

Väitteen tulee perustua kaiken väitteen pätevyyteen liittyvän saatavilla olevan tieteellisen tiedon kattavaan tarkasteluun. Kaikki tiedot tulee tarkistaa riippumatta siitä, suositaanko ne itse väitettä. Jos tiedot eivät ole suotuisia, toimivaltaiset viranomaiset voivat katsoa vaatimuksen pätemättömäksi.

Mitä ostajat tarvitsevat?

Tuotemerkintöjen olisi annettava ostajille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä optimaalisen valinnan tarpeisiinsa vastaavaksi. Pakolliset merkintävaatimukset on säädetty asetuksessa 767/2009. FEDIAF:n lemmikkieläinten ruokien hyvän merkintäkäytännön säännöstö pyrkii antamaan käyttäjäystävällisiä ohjeita ja tulkintoja asetuksesta 767/2009. Pääpaino on pakollisten ja vapaaehtoisten merkintänäkökohtien ja väittämien asianmukaisuuden parantamisessa. Seuraavien näkökohtien katsotaan olevan pakollisia merkinnöissä:

Lemmikkieläinten ruokapakkausvaatimusten ja lemmikkieläinten ruokamerkintöjen tulee olla FEDIAFin asettamien standardien mukaisia.
 • Rehun tyyppi, esim. Täydellinen tai täydentävä
 • Eläinlajit tai -luokat, joille rehu on tarkoitettu
 • Merkinnöistä vastaavan rehualan toimijan nimi tai yrityksen nimi ja osoite
 • Ilmainen puhelinnumero tai muu sopiva viestintäväline, esim. sähköpostiosoite/verkkosivusto
 • Erän tai erän viitenumero
 • Valmistajan hyväksyntänumero (valmistajan rekisteröintinumero)
 • Ilmoitus vähimmäissäilyvyysajasta, esim. ”Parasta ennen…”, jota seuraa tiettyä kuukautta osoittava päivämäärä
 • Varastointiolosuhteet, esim. Varastoi viileässä, kuivassa paikassa
 • "Varmista aina makean veden saatavuus" kuiville tuotteille
 • Nettomäärä ilmaistuna massayksiköinä
 • Luettelo rehumateriaaleista, joista tuote koostuu, lueteltuna laskevassa järjestyksessä painon mukaan otsikolla "Koostumus".
 • Oikean käytön ohjeet, joista käy ilmi käyttötarkoitus, johon rehu on tarkoitettu, mukaan lukien sopiva ruokintamäärä päivässä
 • Lisäaineet (asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen VI 1 luvun mukaisesti)
 • Analyyttiset aineosat (asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen VI 2 luvun mukaisesti)
 • Jos väitteitä on, perustelut on oltava saatavilla

Asetuksessa (EY) N:o 767/2009 todetaan, että "tieteellinen näyttö olisi tärkein tekijä, joka on otettava huomioon väitteitä esitettäessä". Elintarvikealan toimijoiden on perusteltava väitteet ottaen huomioon kaikki saatavilla oleva näyttö ja tieteellinen tieto. Annettujen tietojen (mukaan lukien väitteet) tulee olla selkeitä, johdonmukaisia, johdonmukaisia ​​ja ymmärrettäviä, eivätkä ne saa johtaa ostajia harhaan tai huijata. Ostajilla on oikeus saattaa kaikki reklamaatioihin liittyvät epäilykset ja tiedustelut toimivaltaisten viranomaisten tietoon. Jos todetaan, että väitettä ei ole perusteltu riittävästi, tuotteen merkintöjä pidetään harhaanjohtavana.

Perustelut

Kaikkien väitteiden on oltava perusteltuja ja todennettavissa, jotta ostaja suojelee vääriä väitteitä vastaan. Perusteen aste riippuu esitetyn väitteen tyypistä. Hyvin perustellut väitteet antavat FBO:lle mahdollisuuden tarjota parempia etuja lemmikkieläimille ja omistajille, mikä kannustaa jatkamaan investointeja. "Innovatiivisten" tai huonosti vakiintuneiden/laajaisesti tunnustettujen väitteiden osalta perustelujen olisi oltava saatavilla asiakirja-aineistossa, joka koostuu tieteellisestä todisteesta, joka voi olla olemassa olevia tieteellisiä julkaisuja, julkaistuja tai julkaisemattomia uusia tutkimuksia. Todistusaineistojen tulee olla hyvin jäsenneltyjä, selkeitä ja riittävän yksityiskohtaisia. Keskeiset tieteelliset tiedot on sisällytettävä, ja väitteen paikkansapitävyyden tulee olla helposti todennettavissa. Valmistajien tulee tarkistaa väitteiden perustelut selvittääkseen, onko uutta tiedettä kehittynyt tai onko tapahtunut muutoksia, jotka voivat vaikuttaa pätevyyteen.

Todistaminen auttaa perustelemaan väitteiden käyttöä ja hallitsemaan, mitä väitteitä käytetään. Jos FBO ei pysty perustelemaan väitettä, sitä ei tule käyttää. Tämän pitäisi auttaa vähentämään harhaanjohtavien väitteiden sekä ostajien harhaanjohtamisen ja harhaanjohtamisen riskiä. Perusteet mahdollistavat myös oikeudenmukaisen ja yhteisen perustan koko lemmikkieläinruokateollisuudessa. Tieteellistä tietoa on laajalti saatavilla, ja se tarjoaa elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden kehittää perusteita esittääkseen samanlaisia ​​väitteitä kilpailijoilleen. Hyvin perusteltujen ja todistettujen väitteiden käyttäminen voi hyödyttää FBO:ta. Jos ostajat huomaavat yhteyden pakkauksessa olevien väitteiden ja näkyvän, suotuisan vaikutuksen välillä lemmikkiinsä, he tietävät tuotteen olevan tehokas. Tämä voi edistää positiivista suhdetta ostajien ja elintarvikealan toimijoiden välillä, kun elintarvikealan toimijasta tulee hyvämaineinen ja luotettava. Tämä voi lisätä brändiuskollisuutta entisestään. Schleicher ja kollegat kertoivat, että lemmikkieläinten omistajat ovat "brändiuskollisia" lemmikkieläinten ruoalle kuin ruoaksi käytetyille brändeille (Schleicher, 2019).

Miten sääntely toimii?

Kun vaateen pätevyys on kyseenalainen, tämä johtuu todennäköisesti ostajan toimivaltaisille viranomaisille tekemästä valituksesta. Vaihtoehtoisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat itse riitauttaa tämän (esimerkiksi kaupankäyntistandardit). Vastauksena FBO:n odotetaan toimittavan riittävät perustelut kyseiselle väitteelle. Jos toimivaltaisella viranomaisella on epäilyksiä toimitetun perustelun riittävyydestä, se voi ryhtyä lisätoimiin. Sääntöjen noudattamatta jättämisen seurauksia voivat olla sakot ja kustannukset, jotka aiheutuvat pakkaus- ja markkinointimateriaalien korjaamisesta ilman myyntiä. Laiminlyönnillä voi myös olla pitkäaikaisia ​​kielteisiä vaikutuksia sopimuksiin, kumppanuuksiin, tuotekuvaan ja kuluttajien uskollisuuteen.

Yhteenveto

On elintarvikeyrityksen ja ostajan edun mukaista antaa selkeät merkinnät ja esittää tarkkoja väitteitä. Asetus (EY) N:o 767/2009 ja FEDIAFin lemmikkieläinten ruokien hyvän merkintäkäytännön säännöt ovat tehokkaita välineitä noudattamisen varmistamiseksi.

Viitteet

1. Banton, S., Baynham, A., Pezzali, JG, von Massow, M., Shoveller, AK, (2021) Viljat aivoissa: Tutkimus koiranomistajan ostotottumuksista, jotka liittyvät viljaton kuivaan koiranruokaan. PLoS ONE 16 (5): e0250806. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250806

2. FEDIAF. (2018) FEDIAF Code of Good Labeling Practice for Lemmikkiruoka. FEDIAF_labeling_code_2019_onlineOctober2019

3. Nielsen IQ (2019) Kuka voittaa vaatepelin lemmikkieläinten ruoka -areenalla? /https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2019/whos-winning-the-claim-game-in-the-pet-food-arena/

4. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF

5. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:EN:PDF

6. Robeco (2020) Kuluttajatrendit vuonna 2020: ruoan toimitus, lemmikkien inhimillistäminen ja suoratoistosodat. https://www.robeco.com/uk/insights/2020/01/consumer-trends-in-2020.html

7. Schleicher, M., Cash, SB, Freeman, LM, (2019) Lemmikkieläinten ruoan ostopäätösten determinantit. Can Vet J. 2019 kesäkuu; 60 (6): 644–650.

Takaisin tietokeskukseen

Sophia Parkinson

GA Pet Food Partners Lemmikkieläinten ruokavaatimusten asiantuntija

Sofia on GA Pet Food Partners Pet Food Claims Expert ja on mukana tarkastamassa kumppanien väitteitä, varmistamassa, että heidän etiketit ja markkinointimateriaalit ovat säädösten mukaisia, sekä tutkimassa uusia ja jännittäviä raaka-aineita. Sophialla on ravitsemustieteiden perustutkinto, jossa hän oli kiinnostunut väitteistä ja merkintöjen sääntelystä. Hän työskenteli lyhyesti ihmisruokateollisuudessa ennen tuloaan GA:lle vuonna 2020. Hän nauttii ruoanlaitosta ja pitkistä kävelyretkistä kääpiösnautseri Dexterin kanssa vapaa-ajallaan.

Saatat pitää myös...

Artikkelin kirjoittanut Sophia Parkinson